ဘေလာ့အေဟာင္းမွ ဘေလာ့အသစ္ကိုခ်ိတ္ေပးနည္း

 စာဖတ္သူမ်ား မိမိ ဘေလာ့အေဟာင္းကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ ဘေလာ့ အသစ္ကို
၀င္ေရာက္ ဖတ္ေစခ်င္ ၀င္ေရာက္ေရာက္ေစခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါနည္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏
ဘေလာ့အသစ္ကို ဒါရိုက္ ၀င္ေရာက္ျပီးသား ျဖစ္ေနမွာပါ....။
1.မိမိ၏ ဘေလာ့ အေဟာင္းကို  Login အရင္ဆံုး၀င္ေရာက္လိုက္ပါ

2. ျပီးရင္ Design >>Edit HTML>> မွာ အမွတ္ေလးေပးလို္က္ပါ။
   ျပီးရင္ေတာ့ ဒီ <head> ကုဒ္ေလးကိုရွာလိုက္ပါ...။
3.  <head>.ကို ေတြ႔ျပီဆိုလွ်င္ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ကုဒ္ကို <head>ရဲ႕ ေအာက္မွာထည့္လိုက္ပါ။

<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့အသစ္၏လိပ္စာထည့္ပါ"/>  


4. ဥပမာေအာက္မွာျပထားပါတယ္။

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://walkerindark.blogspot.com/"/>  

5. မိမိ၏ Template ကို Preview နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ပါ။Error မတတ္ရင္ေတာ့ Template ကို Save လိုက္ပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္: